Egzamin maturalny

Szanowni Państwo.

Wszyscy, którzy chcą przystąpić do egzaminu maturalnego 2021 r. muszą dostarczyć do szkoły wypełnioną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego – załącznik 1a (plik w formacie pdf dostępny jest na stronie OKE Łomża) w nieprzekraczalnym terminie do 8 lutego 2021 r. Deklarację można wypełnić osobiście w szkole, przesyłać do szkoły drogą mailową lub listownie (decyduje data stempla pocztowego).

Szanowni Maturzyści.

W 2021 r. nie ma obowiązku:

 1. Przystąpienia do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.
 2. Przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka obcego.

Na egzamin maturalny proszę zgłosić się ok. 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym, czarno piszącym długopisem, własnym kalkulatorem, . Prosimy przestrzegać odległości 1,5 m od każdej osoby, ze względu na Państwa bezpieczeństwo.

Harmonogram egzaminu maturalnego 2021 r.
4 – 20 maja Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 wtorek język polski – pp
5 środa matematyka – pp
6 czwartek język angielski – pp
7 piątek język angielski – pr

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMOGÓW BEZPIECZEŃSTWA PRZEBIEGU EGZAMINU MATURALNEGO:

 1. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać zdający bez osób towarzyszących.
 2. Nie wchodź na teren szkoły, jeżeli Ty lub osoba, z którą mieszkasz, jest na kwarantannie.
 3. Nie wchodź na teren szkoły, jeżeli Ty lub osoba, z którą mieszkasz, przebywała w ciągu ostatnich 2 tygodni za granicą.
 4. Nie wchodź na teren szkoły, jeżeli występują u Ciebie objawy infekcji (gorączka, kaszel, katar, ból gardła, inne).
 5. Zachowaj co najmniej 1,5-metrowy odstęp od innych osób, kiedy jest to możliwe.
 6. Nie wnoś na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 7. Weź ze sobą wodę pitną, gdyż szkoła nie może Ci tego zapewnić.
 8. Jeżeli przystępujesz w ciągu jednego dnia do dwóch egzaminów, w przerwie pomiędzy egzaminami możesz zjeść
 9. przyniesione przez siebie produkty i oczekiwać na drugi egzamin na terenie szkoły lub opuścić budynek szkoły.
 10. Zakrywaj usta i nos, dopóki nie zajmiesz miejsca w sali egzaminacyjnej.
 11. Na sali egzaminacyjnej ponownie zakryj usta i nos kiedy podchodzi do Ciebie nauczyciel, wychodzisz do toalety oraz
 12. kiedy kończysz pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzisz z sali egzaminacyjnej.
 13. Używaj tylko własnych przyborów do pisania i innych pomocy, np. linijki, cyrkla, kalkulatora.
 14. Pamiętaj o dezynfekcji rąk przed skorzystaniem z materiału, sprzętu albo urządzenia, którego używają również inne
 15. osoby, np. słownika czy kalkulatora.
 16. Po wyjściu z sali egzaminacyjnej idź bezpośrednio do domu. Wrażeniami po egzaminie podziel się z kolegami telefonicznie, przez komunikator albo w mediach społecznościowych.
 17. Dbaj o higienę! Myj ręce wodą z mydłem. Przestrzegaj zasad mycia i dezynfekcji rąk.
 18. Zakrywaj usta zgięciem łokcia, kiedy kichasz albo kaszlesz.
 19. Jeżeli poczujesz się źle, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.

Świadectwa maturalne zostaną przekazane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży.

Semestry wieczorowe

Semestry zaoczne

531 443 565