Historia

Rok założenia szkoły 1997

24 rok działalności szkoły przyjaźnie wymagającej


Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "K.L.J. Mocarscy" - Jaromir Mocarski.


NAUCZYCIELI

14

SAL KLASOWYCH

24


LAT NA RYNKU

24

SŁUCHACZY

19650


SZKOŁA DLA DOROSŁYCH

Decyzją Kuratorium Oświaty w Olsztynie z dnia 30 sierpnia 1997 r. powołane zostało Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

26 kwietnia 2006 r. nazwa szkoły uległa zmianie na obecnie obowiązującą, tj. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „K.L.J. Mocarscy” – Jaromir Mocarski.

 

W momencie powołania Liceum nie było żadnych wątpliwości co do tego, że będzie to szkoła autorska oparta na własnej, przemyślanej koncepcji pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej. Wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z kształceniem osób dorosłych, stworzyliśmy szkołę:

  • otwartych drzwi dla każdego, kto pragnie zdobyć średnie wykształcenie ogólnokształcące;
  • szkołę, w której najwyższą wartością jest Słuchacz, a naczelną zasadą – szacunek dla indywidualności i wolności myślenia;
  • szans dla każdego, bez względu na wiek i możliwości intelektualne;
  • szkołę, w której doceniamy i nagradzamy umiejętność godzenia nauki z pracą zawodową i życiem osobistym.

Pierwszy dzwonek dla Słuchaczy trybu zaocznego zabrzmiał 13 września 1997 roku.

2000 roku, zgodnie z zapotrzebowaniem społeczeństwa naszego województwa zorganizowaliśmy kształcenie w trybie wieczorowym, które odbywa się na takich samych zasadach jak w szkołach młodzieżowych.

 

1 września 2004 r. powołaliśmy do działalności Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „K.L.J. Mocarscy”, które funkcjonowało 4 i pół roku do 28 lutego 2009 r.

 

1 września 2008 r. stworzyliśmy możliwość nauki osobom dorosłym, które nie ukończyły szkoły gimnazjalnej, powołując do życia Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych „K.L.J. Mocarscy” – Jaromir Mocarski.

 

Od 1 stycznia 2007 r. baza lokalowa mieści się w Gimnazjum nr 5 w Olsztynie przy ul. Konopnickiej 11 i jest dostosowana do realizacji procesu dydaktycznego. Wyposażona jest w nowoczesny, wysokiej jakości sprzęt szkolny, komputerowy, środki audiowizualne, pomoce naukowe oraz inne niezbędne materiały dydaktyczne takie jak: podręczniki, słowniki, mapy, atlasy itp. Do dyspozycji zarówno nauczycieli, jak i słuchaczy jest kserokopiarka. W zależności od potrzeb i możliwości baza dydaktyczna jest cały czas uzupełniana.

 

1 września 2017 r. powołaliśmy do działalności Prywatną Szkołę Podstawową dla Dorosłych „K.L.J. Mocarscy” – Jaromir Mocarski umożliwiając tym samym naukę osobom dorosłym zarówno w dotychczasowych oddziałach gimnazjalnych, jak również w  klasie VII i VIII szkoły podstawowej.

 

Z dniem 31 grudnia 2018 r. zakończyła działalność Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych „K.L.J. Mocarscy” – Jaromir Mocarski.

 

Do  31 sierpnia 2019 r.:

 

1. W Liceum Ogólnokształcącym szkołę ukończyło 2.491 słuchaczy, w tym:

  • egzamin dojrzałości zdało 991 słuchaczy,
  • egzamin dojrzałości zdało 79 osób skierowanych na egzamin do naszego Liceum przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie,
  • egzamin maturalny zdało 667 słuchaczy,
  • egzamin maturalny zdało 37 osób skierowanych na egzamin do naszego Liceum przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży.

2. W Uzupełniającym LO szkołę ukończyło 199 słuchaczy, w tym:

  • egzamin dojrzałości zdało 154 słuchaczy,
  • egzamin maturalny zdało 6 słuchaczy.

3.  W Gimnazjum szkołę ukończyło 236 słuchaczy.

 

Od pierwszego dnia działalności do dzisiaj, Kierownictwo Liceum i Gimnazjum pracuje przy drzwiach otwartych. Ten styl pracy ośmiela słuchaczy w kontaktach z dyrekcją, na której spoczywa proces organizacyjny, wychowawczy i opiekuńczy. Zapewnia słuchaczom bezpośredni dostęp do niezbędnych informacji oraz środków dydaktycznych. Otwarte drzwi ułatwiają  dokładniejsze poznanie słuchaczy i ich problemów. Pozwalają również na natychmiastowe reagowanie na niepożądane zachowania.

 

Od początku istnienia naszej szkoły do dnia dzisiejszego  koncepcja szkoły profesjonalnej, przyjaznej, otwartej na potrzeby ludzi dorosłych nie uległa zmianie. Wieloletnie doświadczenie sprawia, że jesteśmy szkołą wiarygodną, a nasza działalność cieszy się uznaniem i poparciem środowiska lokalnego oraz wielu instytucji. Cały czas się rozwijamy i jesteśmy otwarci na potrzeby kształcenia osób dorosłych.

531 443 565