Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy:

1.        Administratorem danych osobowych jest: Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „K.L.J. Mocarscy” – Jaromir Mocarski, ul. Konopnickiej 11, 10-168 Olsztyn, REGON 281462820, tel. 89 534 07 17, email: liceum@mocarscy.edu.pl

2.        Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj. przedstawienia oferty handlowej, przygotowania, zawarcia oraz wykonania umowy, właściwego funkcjonowania strony internetowej.

3.        Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Odbiorcami danych są między innymi podmioty świadczące usługi informatyczne, utrzymania serwerów poczty elektronicznej oraz strony internetowej, podmioty świadczące usługi prawne lub audytowe.

4.        Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą w siedzibie administratora.

5.        Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

6.        Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w każdej chwili.

7.        Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Szczegółowa informacja o okresie przetwarzania danych przekazana zostanie osobie, której dane dotyczą niezwłocznie po ich otrzymaniu przez upoważnionego pracownika firmy. Informacje takie można również uzyskać u inspektora ochrony danych.

8.        Wykaz podmiotów współpracujących z administratorem, którym powierzone zostało przetwarzanie danych osobowych, dostępny jest w siedzibie administratora.

9.        Funkcję inspektora ochrony danych pełni Tomasz Trzciałkowski, z którym można kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod numerem infolinii: +48511793443, email: kontakt@idpo.pl

531 443 565