Semestr zaoczny – Tematy prac kontrolnych

Semestr I

JĘZYK POLSKI:   tematy w pliku PDF

JĘZYK ANGIELSKI:

      ‚My name is… ‚ – napisz kilka słów o sobie ( min 50 słów )

HISTORIA:

 1. Czy decyzja o wybuchu powstania warszawskiego było konieczna? Przedstaw swoje stanowisko, prezentując argumenty.
 2. Omów zjawisko kryzysu demokracji w państwach europejskich w okresie międzywojennym, wskazując na ich przyczyny i konsekwencje.
 3. Przedstaw postawy Polaków wobec Holocaustu.

WOS:

 1. Omów znaczenie frekwencji wyborczej dla demokracji oraz wskaż sposoby, które mogą wpłynąć na jej zwiększenie.
 2. Przedstaw przyczyny łamania praw człowieka na świecie omawiając aspekty polityczne, prawne, ekonomiczne i kulturowe.
 3. Przedstaw swoje stanowisko w sprawie obniżenia wieku obowiązkowej edukacji w Polsce dla 6-latków.

BIOLOGIA:

 1. Wyszukaj (w domu, w sklepie spożywczym itd.) i krótko opisz produkty uzyskane metodami biotechnologicznymi;
 2. Wyszukaj w prasie lub internecie informacje na temat organizacji zajmujących się tematyką GMO. Napisz, jaki jest zakres działania tych organizacji.

CHEMIA:

 1. Chemia w kuchni.
 2. Chemia w budownictwie.
 3. Wpływ substancji biologicznie czynnych na zdrowie człowieka.
 4. Przyczyny psucia się żywności.

FIZYKA:

 1. Samochód jedzie ze stałą prędkością 72km/h. Oblicz z jaką częstotliwością obracają się jego koła , jeśli ich średnica wynosi 40 cm.
 2. Oblicz na jakiej wysokości nad Ziemią ciało o masie 1 kg ma ciężar 1 N.
 3. Oblicz energię kwantu światła o długości fali 500 nm.
 4. Oblicz długość najdłuższej i najkrótszej fali serii dynama.
 5. Powstawanie i zastosowanie fal rentgenowskich.

GEOGRAFIA:

 1. Negatywny wpływ wylesienia na procesy demograficzne plemion zamieszkujących lasy.
 2. Rozwiązania przeciwdziałające negatywnym skutkom eksplozji demograficznej.
 3. Konsekwencje wynikające z dominacji ropy naftowej jako surowca energetycznego.

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

 1. Porównaj ofertę 3 banków komercyjnych i wybierz dla siebie najbardziej interesującą.
 2. W jaki sposób przygotować się do negocjacji.

INFORMATYKA:

 1. Unikanie zagrożeń związanych z rozwojem technologii informacyjnej.
 2. Przestrzeganie prawa autorskiego, warunków licencji i praw do ochrony wizerunku.
 3. Wykorzystanie wybranego edytora tekstu.

MATEMATYKA:   zadania w pliku PDF

Semestr II

JĘZYK POLSKI:

tematy 1-2 w pliku PDF

temat 3 w pliku PDF

JĘZYK ANGIELSKI:

 • ‚My family and my home’ – moja rodzina i mój dom – praca pisemna (80-120 słów).
 • Wher would you like to live – in a city, a town or  in the country?
 • Describe your brother/sister or your friend.

HISTORIA:

 1. Kryzysy w PRL.
 2. Scharakteryzuj dowolny kryzys zimnowojenny.
 3. Omów zmiany w Europie podczas Jesieni Narodów.

WOS:

 1. Zasady procesu karnego. Prawa i obowiązki uczestników procesu.
 2. Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
 3. Argumenty za lub przeciw edukacji szkolnej sześciolatków.

BIOLOGIA:

Do wyboru jeden z trzech tematów:
 1. Wyjaśnij, czym jest różnorodność ekosystemowa i opisz działania człowieka przyczyniające się do jej zmniejszenia.
 2. Przedstaw prawne formy ochrony przyrody w Polsce.
 3. Omów przyczyny wymierania gatunków roślin i zwierząt.

CHEMIA:

 1. Omów rodzaje gleb odpowiednich do danej rośliny.
 2. Czynniki powodujące degradację gleb.
 3. Omówić odpady pochodzące z gospodarstw domowych i ze szkoły.
 4. Opisać zastosowanie produktów destylacji ropy naftowej.
 5. Problemy środowiska naturalnego związane z wydobyciem surowców naturalnych wykorzystywanych do uzyskania energii.
 6. Omów zagrożenia środowiska naturalnego wynikające z pozyskiwania energii z reaktorów jądrowych.
 7. Omówić zalety i wady opakowań celulozowych, metalowych i szklanych.

FIZYKA:

 1. Określ skład jądra uranu.
238
U
92
 1. Jądro radu 226 uległo rozpadowi alfa . Zapisz równanie reakcji i określ , jaki pierwiastek powstał w wyniku tego rozpadu.
 2. Jądro Radu 228 uległo dwóm rozpadom beta. Zapisz równanie reakcji i określ pierwiastek, jaki powstał w wyniku tego procesu.
 3. Opisz jak jest zbudowana nasza Galaktyka.
 4. Opisz poszczególne etapy rozwoju Wszechświata, zgodnie z teorią Wielkiego Wybuchu.
GEOGRAFIA:
 1. Oceń rolę transportu kosmicznego w rozwoju telekomunikacji na świecie. Ocenę poprzyj trzema przykładami.
 2. Uzasadnij marginalny wpływ krajów afrykańskich na efekt szklarniowy.
 3. Jakie cechy przemawiają za atrakcyjnością produktów oferowanych przez wielkie korporacje. Omów je na konkretnym przykładzie.

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

 1. Zaplanuj ulotkę reklamującą własną firmę.

INFORMATYKA:

 1. Do czego można zastosować arkusz kalkulacyjny?
 2. Opisz wybrany program do obróbki zdjęć.
 3. Zalety i wady e-learningu.

MATEMATYKA:

 1. zadania w pliku PDF
 2. zadania w pliku PDF

 

Semestr III

JĘZYK POLSKI:  tematy w pliku PDF

JĘZYK ANGIELSKI:

      Temat pracy: ‚Describe person you like the most ( min 150 słów ).

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO:

 1. Przedstaw zmiany w organizacji państwa polskiego w X-XIV w., omawiając funkcjonowanie monarchii patrymonialnej  i stanowej.
 2. Scharakteryzuj znaczenie Polski w Europie w złotym wieku.
 3. Omów wpływ ingerencji sąsiadów na osłabienie i upadek Rzeczpospolitej w XVIII w.

WOS:

 1. Omów zadania i znaczenie prezydentów w państwach demokratycznych
 2. Przedstaw zagrożenia dla demokracji wynikające ze zjawiska korupcji i innych przejawów wykorzystywania pełnionych funkcji publicznych dla własnych korzyści.
 3. Władze lokalne podjęły decyzję o zakazie handlu w niedzielę i święta na terenie miejscowości, w której mieszkasz. Zachowując odpowiednią formę, napisz list do wójta, burmistrza lub prezydenta, w którym zaprezentujesz swoje stanowisko.

GEOGRAFIA:

 1. Charakterystyka wybranego procesu zewnętrznego zachodzącego w naszym regionie. Jego skutki dla działalności człowieka.
 2. Wykonaj zadania:
  1. Oblicz długość geograficzną południka, w którego strefie znajduje się podróżnik, jeśli czas w tej strefie jest o 3 godziny wcześniejszy od czasu strefowego Krakowa;
  2. Statek wypłynął z San Francisco (120°W) 10 września o godzinie 15°°  czasu strefowego. Przypłynął do Koasjung na Tajwanie (120°E) 20 września o godzinie 17°° czasu strefowego. Statek płynął na zachód. Ile godzin trwała podróż?
 3. Na wybranych przykładach krain geograficznych Polski przedstaw wpływ zlodowaceń plejstoceńskich na współczesny krajobraz.

MATEMATYKA :   zadania w pliku PDF

Semestr IV

JĘZYK POLSKI:

temat 1 w pliku PDF

temat 2 w pliku PDF

temat 3 w pliku PDF

JĘZYK ANGIELSKI:

 • Moja codzienność – opisz swój typowy dzień (120-150 słów).
 • Who’s your idol and why? Do we need them?
 • Being single or with somebody – why?
 • To be or to have – why?

GEOGRAFIA:

 1. Wykazać związki zachodzące między warunkami powstawania skał a ich składem chemicznym i postacią fizyczną.
 2. Przedstawić konkretne propozycje  rozwiązań zmniejszających skutki grawitacyjnych ruchów masowych.
 3. Wyjaśnić rozmieszczenie gleb zróżnicowanymi warunkami w dowolnym regionie.

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO:

 1. Małe państwa wielkich nadziei –  Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie –  porównanie.
 2. Przedstaw szanse polskich powstań narodowych w XIX wieku.
 3. Walka o polskość na Warmii i Mazurach w XIX wieku.

WOS:

 1. Scharakteryzuj politykę prorodzinna w Polsce.
 2. Zmiany w społeczeństwie polskim po 1989 roku.
 3. Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.

MATEMATYKA:      zadania w pliku PDF

Semestr V

JĘZYK POLSKI:   tematy w pliku PDF

JĘZYK ANGIELSKI:

 • What does it mean to be a good student? (min 250 słów)
 • Describe a teacher you remember the most.
 • Why is education important nowadays.

WOS:

 1. Jak skuteczniej karać? Zaproponuj zmiany w prawie i sposoby jego stosowania, aby usprawnić wymiar sprawiedliwości, ograniczyć przestępczość i zwiększyć poczucie bezpieczeństwa Polaków.
 2. Przedstaw korzyści i koszty dla Polski wynikające z integracji z Unią Europejską. Uwzględnij różne aspekty tego zagadnienia.
 3. Napisz krótki apel do przywódców państw Unii Europejskiej z prośbą o udzielenie skutecznej pomocy państwom, w których przewidywana długość życia jest najkrótsza. Przedstaw krótki zarys przyczyn problemu oraz propozycję działań, które Unia mogłaby podjąć w celu jego rozwiązania.
GEOGRAFIA:
 1. Wyjaśnij, z jakich powodów zrezygnowano z założeń zielonej rewolucji i zaczęto wdrażać zieloną biotechnologię w rolnictwie.
 2. Omów na przykładach wpływ czynników cywilizacyjnych, społecznych i ekonomicznych na wzrost średniej długości życia mieszkańców Ziemi.
 3. Wskaż zależność między warunkami naturalnymi i rozmieszczeniem ludności a wielkością produkcji roślinnej na przykładzie Niziny Chińskiej oraz Niziny La Platy.

MATEMATYKA:   zadania w pliku PDF

Semestr VI

JĘZYK POLSKI:     tematy w pliku PDF

JĘZYK ANGIELSKI:

W czasie wakacji poznałeś kolegę/koleżankę. Bardzo chcesz spotkać się z nim/nią ponownie. Napisz list (120-150 słów, w którym:
– opisz co wydarzyło się w Twoim życiu od czasu Waszego spotkania,
– zaproś jego/ją do siebie i podaj możliwe terminy,
– zaproponuj formę spędzenia czasu,
– poradź, co powinien ze sobą zabrać.

GEOGRAFIA:

 1. Utwórz ciąg ilustrujący etapy rozwoju gleb na obszarze Polski po ustąpieniu lądolodu oraz uzasadnij, dlaczego gleby na terenie naszego kraju wykazują duże zróżnicowanie przestrzenne.
 2. Porównaj Wisłę jako królową polskich rzek z Amazonką będącą królową rzek świata. Weź pod uwagę wielkość dorzecza, długość rzek, wielkość przepływu. Zapisz wnioski.
 3. Korzystając z dostępnych źródeł informacji, wykaż zróżnicowanie genezy lessu Wyżyny Lubelskiej w Polsce i Wyżyny Lessowej w Chinach.

WOS – POZIOM ROZSZERZONY:

 1. Różnice między procesem karnym a cywilnym.
 2. Współczesne przyczyny łamania praw człowieka w Europie.
 3. System ochrony praw człowieka w Polsce.

MATEMATYKA:     zadania w pliku PDF

531 443 565